rasilis

Autecology: unknown.

Distribution: cosmopolitan, widely distributed.